توضیحات کامل :

پاورپوینت قیمت و قیمت گذاری

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت:

قیمت گذاری

فرایند مختصربازاریابی

مدل بسط یافته فرایند بازاریابی

قیمت

قیمت گذاری و عناصر آمیخته بازاریابی

قیمت گذاری در انواع بازارهای مختلف

فرایند قیمت گذاری

مرحله اول: تحلیل وضعیت بازار

مرحله دوم: شناسایی موانع و محدودیتهای قیمت گذاری

مرحله سوم: تعیین اهداف قیمت گذاری

مرحله چهارم: تحلیل توانمندی سود

مرحله پنجم: تعیین سطح قیمت اولیه

خرید گروهی         Group buying

بازاریابی بر مبنای تخفیف

استراتژی های قیمت گذاری جغرافیایی