توضیحات کامل :

پاورپوینت ارتباطات بازاریابی

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت:

 ارتباطات بازاریابی

فرایند مختصربازاریابی

مدل بسط یافته فرایند بازاریابی

اطلاع رسانی درباره ی فایده خالص مشتری

ترکیب فعالیت های پیشبردی(ترکیب ارتباطات بازاریابی)

اجزای ترفیع و تشویق

ارتباطات بازاریابی یکپارچه

تبليغات چيست؟

گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها (تصمیمات اصلی در تبلیغات و آگهی ها)

ویژگی های پیام های تبلیغاتی و آگهی ها

سبک های اجرای پیام

نمونه تبلیغات خلاق

تبلیغات مفهومی

روابط عمومی  PR

ابزارهای اصلی روابط عمومی