توضیحات کامل :

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در كشورهای جنوب شرقی آسیا

 

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد.  تجربه ی توسعه ی  کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه، آ.سه.آن، جهانی شدن، نظام بازار و همگرایی.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله . 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................... 6

1-3- اهداف تحقیق... 8

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی كشورها 8

2- نشان دادن الگویی از توسعه..................................................................................................................... 8

1-4- سوال تحقیق............................................................................................................................................... 9

1-5- فرضیه تحقیق... 9

1-6- متغیر های تحقیق... 9

1-7- روش تحقیق............................................................................................................................................... 9

1-8- تعریف واژگان تحقیق... 9

1-9- پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................... 10

1-10- مشکلات و محدودیت تحقیق... 11

1-11- تقسیم بندی مطالب.... 12

فصل دوم : چارچوب تئوریك

مقدمه............................................................................................................................................................................ 13

2-1- بخش اول: نظریه ی نوکارکردگرایی... 14

2-1-1- زمینه های پیدایش نوکارکردگرایی... 14

2-1-2- دیدگاه های نوكاركرد گرایان....................................................................................................... 20

2-2- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی............................................................................ 30

فصل سوم: ساختار سیاسی و اقتصادی كشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)

مقدمه . 36

3-1-  ساختار سیاسی... 37

3-1-1-  مالزی...................................................................................................................................................... 37

3-1-2- تایلند.. 42

3-1-3- سنگاپور. 47

3-1-4- اندونزی ... 50

3 - 1-5- فیلیپین................................................................................................................................................ 53

3-2- ساختار اقتصادی....................................................................................................................................... 60

3-2-1- مالزی........................................................................................................................................................ 60

3 -2-2-  تایلند..................................................................................................................................................... 66

3-2-3- سنگاپور. 72

3-2-4-  اندونزی................................................................................................................................................... 84

3-2-5- فیلیپین... 93

فصل چهارم: ماهیت سازمان امنیتی جنوب شرق آسیا

مقدمه . 103

4-1- بخش اول: زمینه های تاسیس......................................................................................................... 104

4-2- بخش دوم: اهداف سازمان .. 110

4-3- بخش سوم: ساختار تشکیلاتی ... 111

4-3-1- اجلاس های آ.سه.آن .. 111

4-3-2- کمیته های آ.سه.آن......................................................................................................................... 112

4-3-3- گروه های دیالوگ .... 114

4-3-4- دبیرخانه آ.سه.آن .. 115

4-4- بخش چهارم: كاركرد سیاسی، امنیتی.......................................................................................... 115

4-5- بخش پنجم : سیر تکامل..................................................................................................................... 121

فصل پنجم:‌ ارزیابی عملکرد آ.سه.آن در توسعه‌ی كشورهای عضو

مقدمه. 125

5-1- بخش اول: نشست های آ.سه.آن..................................................................................................... 126

5-1-1- انواع نشست‌های آ.سه.آن.............................................................................................................. 127

5-1-2- موافقت نامه افتا و تحولات آن.................................................................................................... 128

5-1-3- مروری بر نشست های مهم .. 134

5-3-  بخش دوم: همكاری های خارجی آ.سه.آن.............................................................................. 139

نتیجه گیری... 141

فهرست منابع.............................................................................................................................................................. 148

فهرست جداول

جدول (1-3) ذخایر بین المللی مالزی از سال های 2007 تا2009 میلادی(میلیون دلار آمریكا).......................... 68

جدول (2-3) تولید ناخالص داخلی مالزی( براساس قدرت خرید) در سال 2010 میلادی   65

جدول (3-3) تولید ناخالص داخلی مالزی(نرخ رشد واقعی) در سال 2010میلادی به درصد   70

جدول (4-3) تولید ناخالص داخلی تایلند (براساس قدرت خرید) از سال 2008 تا 2010 میلادی   71

جدول (5-3) ذخایر ارزی تایلند در سال 2010 میلادی .. 71

جدول (6-3) نرخ ارز سنگاپور به ازای هر دلار آمریكا از سال 2006 تا 2008میلادی .. 82

جدول شماره (7-3) تولید ناخالص داخلی سنگاپور(بر اساس نرخ رشد واقعی) از سال2007 تا2010 میلادی .. 83

جدول شماره (8-3) درآمد سرانه سنگاپور از سال 2008 تا 2010 میلادی .. 83

جدول (9-3) شاخص های كلیدی در برنامه اول و دوم توسعه اندونزی.......................................................................... 90

جدول (10-3) تولیدات ناخالص داخلی اندونزی(بر اساس نرخ رشد واقعی) از (سال1990تا2010 میلادی) 91

جدول(11-3) تولیدات ناخالص داخلی اندونزی (بر اساس قدرت خرید) ازسال1990تا2008 میلادی   92

جدول (12-3) صادرات فیلیپین در سال2011 میلادی.................................................................................................... 100

جدول (13-3) واردات فیلیپین در سال 2011 میلادی.................................................................................................... 101