توضیحات کامل :

اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

 

این تحقیق به منظور تعیین و بررسی وضعیت شهر الکترونیک در همدان و یافتن راهکارهای اجرایی شدن آن و تعیین اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهر انجام گرفته است. به همین منظور، وضعیت شهر الکترونیک همدان از چهار منظر زیرساخت تکنولوژیک، زیرساخت فرهنگی و اجتماعی، بودجه و منابع مالی و نهایتاً زیرساخت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان همدانی شده و در سه حوزه دیگر از آمارهای موجود استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه آماری 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بررسی شده و اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بیان شده است. نهایتاً پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص گردید، در حوزه زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی، وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زیرساخت و همچنین از نظر میزان بودجه تخصیصی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرو وجود دارد.

 واژگان کلیدی:  شهر الکترونیک، دوت الکترونیک، آمادگی الکترونیک، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت تکتولوزیک، مدیریت شهری

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق.. 6

بیان مسأله. 7

پیشینه تحقیق.. 9

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11

سؤالات تحقیق.. 12

اهداف تحقیق.. 12

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 13

قلمرو موضوعی.. 13

قلمرو مکانی.. 14

روش نمونه‌گیری.. 14

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- مدیریت شهری.. 16

2-2-1- مفهوم مدیریت شهری.. 17

2-2-2- وظایف مدیریت شهری.. 21

2-3- ساختار مدیریت شهری در ایران. 23

2-3-1- سطح کلان مدیریت شهری در ایران. 24

2-3-2- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری.. 26

2-3-3- سطح محلی مدیریت شهری.. 26

2-4- جامعه اطلاعاتی.. 28

2-5- دولت الکترونیک... 30

2-5-1- تعریف دولت الکترونیک... 30

2-5-2- سازمان الکترونیکی و  دولت الکترونیکی.. 32

2-5-3- اهداف دولت الکترونیک... 33

2-5-4- ارکان دولت الکترونیک... 35

2-5-6- کسب و کار الکترونیک... 39

2-6- شهر الکترونیک... 41

2-6-1- مفهوم شهر الکترونیک... 41

2-6-2- زندگی الکترونیک... 43

2-6-3- شهروند الکترونیک... 43

2-6-4- شهرداری الكترونیكی.. 45

2-6-5- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک... 45

2-7- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی) 45

2-8- زیرساخت الكترونیك... 54

2-9- شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری.. 56

2-9-1-  سرویس ردیابی با GPS. 61

2-9-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 62

2-9-3- سیستم حمل و نقل هوشمند. 64

2-9-4- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی.. 65

2-10- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی.. 66

2-11- بررسی برترین شهرهای الکترونیک دنیا 69

2-12- شهرهای الکترونیک در ایران. 72

2-13- وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان. 75

2-14- نتیجه‌گیری و تحلیل.. 78

2-14-1- تحلیل وضعیت مدیریت شهری.. 79

2-14-2- تحلیل وضعیت شهر الکترونیک... 80

2-15- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک... 81

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 84

3-1- مقدمه. 85

3-2- روش تحقیق.. 86

3-3- منابع گردآوری داده‌ها 87

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 89

3-5- جامعه آماری.. 90

3-6- روش نمونه‏گیری.. 91

3-7- تعیین حجم نمونه. 92

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 92

فصل چهارم: یافته‏های تحقیق.. 94

4-1- مقدمه. 95

4-2- سوال فرعی اول. 96

5-2-1- توصیف مشاهدات.. 96

4-2-2- تحلیل بخش اول پرسشنامه. 98

4-2-3- تحلیل بخش دوم پرسشنامه. 102

4-4- سؤال فرعی دوم. 104

4-5- سؤال فرعی سوم. 107

4-6- سؤال فرعی چهارم. 113

4-7- سؤال فرعی پنجم. 115

4-8- سؤال اصلی.. 115

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهاد. 120

5-1- نتایج تحقیق.. 121

5-2- پیشنهادات.. 123

5-3- پیشنهاد به محققان آینده 125

منابع. 126

پیوست‌ها 130

پیوست یک: بیانیه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 130

پیوست دو: طرح کاری اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 145

پیوست سوم: پرسشنامه. 170

 فهرست اشکال

                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل 1: سطوح مدیریت شهری در ایران. 24

                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل 2: ساختار مدیریت شهری در ایران. 27

                                                                                                                                                                                                                                                                                      شکل 3: مدل مفهومی دولت الکترونیک... 32

                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل 4: مدل مفهومی كسب و كار الكترونیكی.. 41

                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل 5: زندگی الكترونیكی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن. 43

                                                                                                                                                                                                                                                                                         شکل 6:  شهروند الكترونیكی   44

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 7: نمودار ارتباطات بین دولت، شهر، شهرداری الكترونیكی با شهروند الكترونیك... 46

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 8: مدل مفهومی ارتباطی زیرساخت الكترونیك با سایر اجزای شهر. 54

                                                                                                                                                                                                                                                                                            شکل 9: مدل مفهومی ارتباط زیرساخت، خدمات و شهر الكترونیكی.. 55

                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 10: بسترهای مهم زیرساخت الكترونیك... 56

                                                                                                                                                                                                                                                                                       شکل 11: نمایی از پورتال شهر الکترونیک کیش... 73

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 12: نمایی از پورتال شهر الکترونیک مشهد. 74

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 13: نمایی از پورتال شهر الکترونیک همدان. 76

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 15: مدل تحقیق   83

                                                                                                                                                                                                                                                                                       شکل 16: پراکندگی سنی افراد نمونه آماری.. 98

                                                                                                                                                                                                                                                                                       شکل 17: درصد مالکیت شخصی کامپیوتر. 99

                                                                                                                                                                                                                                                                                       شکل 18: میزان آشنایی شهروندان با کامپیوتر. 99

                                                                                                                                                                                                                                                                                      شکل 19: میزان شرکت شهروندان در دوره‌های آموزشی ICT. 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                       شکل 20: مقایسه روشهای دریافت آموزش ICT در بین شهروندان (درصد) 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 21: مقایسه مكانهای استفاده شهروندان از اینترنت.. 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 22: میزان تمایل شهروندان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی شهری.. 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل 23: میزان اعتماد شهروندان به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.. 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                      شکل 24: سرانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران و سایر کشورها 106

                                                                                                                                                                                                                                                                                        شکل 25: نمودار مقایسه‌ای زیرساخت تکنولوژیکی ICT همدان، ایران و سایر کشورها 110

                                                                                                                                                                                                                                                                                      شکل 26: نمودار مقایسه‌ای شاخص زیرساخت تکنولوژیکی ICT ایران و سایر کشورها، گزارش اکونومیست.. 112

                                                                                                                                                                                                                                                                                     شکل 27: نمودار مقایسه‌ای شاخص سرمایه انسانی ایران و سایر کشورها 114

 فهرست جداول

                                                                                                                                                                                                                                                                                        جدول 1: مقایسه مدلهای مختلف سنجش آمادگی الکترونیک... 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌های بکار گرفته شده در مدل CID.. 49

                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول 3: ویژگیهای فضاهای شهری و فضاهای الکترونیکی.. 56

                                                                                                                                                                                                                                                                                        جدول 4: شاخص آمادگی دولت الکترونیک: 25 کشور برتر دنیا و ایران. 66

                                                                                                                                                                                                                                                                                         جدول 5 : شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سالهای 2005 و 2008. 67

                                                                                                                                                                                                                                                                                     جدول 6: رتبه‏بندی کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی موسسه اکونومیست.. 67

                                                                                                                                                                                                                                                                                    جدول 7: جایگاه ایران بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی طی سه سال گذشته. 68

                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول 8: برترین شهرهای الکترونیک دنیا در سال 2007. 70

                                                                                                                                                                                                                                                                                     جدول 9: برترین شهرهای الکترونیک دنیا طی سالهای 2003 تا 2007. 71

                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول 10: وضعیت شهر  تهران بر مبنای شاخص‌های ارزیابی شهرهای برتر دنیا 72

                                                                                                                                                                                                                                                                                     جدول 11: وضعیت شاخصهای عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیکی) 77

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جدول 12: وضعیت شاخص‌های زیرساخت‌های كسب و كار الكترونیكی (سازمان الکترونیکی) 77

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جدول 13: وضعیت شاخص‌های دولت الکترونیکی.. 78

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جدول 14: توزیع فراوانی انتخاب گزینه‏ها توسط شهروندان. 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول 15: سرانه بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 105

                                                                                                                                                                                                                                                                                        جدول 20: مقادیر بیشینه و کمینه زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای دنیا در مقایسه با شهر همدان. 108

                                                                                                                                                                                                                                                                                     جدول 17: شاخص‌های زیرساخت تکنولوژیک  فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر همدان. 109

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جدول 18: وضعیت زیرساخت تکنولوژیک  فناوری اطلاعات و ارتباطات، همدان، ایران و سایر کشورها 109

                                                                                                                                                                                                                                                                                      جدول 19: وضعیت زیرساخت  فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 111

                                                                                                                                                                                                                                                                                 جدول 20: وضعیت شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 113