توضیحات کامل :

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

 

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماكارون است. به این منظور، تمامی كاركنان دارای حداقل مدرك لیسانس گروه صنعتی زرماكارون برابر با 1300 به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- كاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری علوم اجتماعی و روابط ساختاری خطی[1]، تأییدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی كه رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی بوده­اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به­ طور معنی­داری مورد تأیید واقع شده­اند. سایر نتایج، حاکی از رتبه­ ابعاد و شاخص­های مطرح ­شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

 واژگان‌کلیدی: كارآفرینی، كارآفرینی سازمانی، فرهنگ كارآفرینی سازمانی، توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی.

 

فهرست مطالب

 

چکیده                         1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مسئله 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5

4-1 اهداف پژوهش 6

5-1 پرسش های پژوهش 7

6-1 فرضیه های پژوهش 7

7-1 روش شناسی پژوهش 8

8-1 قلمرو پژوهش 8

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

10-1 ساختار پژوهش 11

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 13

2-2 مفهوم كارآفرینی 15

3-2 نوع‏شناسی كارآفرینی 25

4-2 ایجاد سرمایه؛ حاصل كارآفرینی سازمانی 34

5-2 ضرورت كارآفرینی در سازمان 37

6-2 سیر تطور كارآفرینی در سازمان 38

7-2 مفهوم كارآفرینی سازمانی 43

8-2 فرآیند كارآفرینی سازمانی 45

9-2 موانع كارآفرینی سازمانی 47

10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی 50

1-10-2 كارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان 50

2-10-2 كارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری 61

3-10-2 كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت 66

11-2 انواع مدلهای كارآفرینی 76

12-2 مروری بر تحقیقات پیشین 98

13-2 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 106

14-2 معرفی گروه صنعتی زرماكارون 112

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 116

2-3 روش تحقیق 116

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری 116

4-3 ابزار تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌ها 118

5-3 روایی 118

6-3 پایایی 119

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 120

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها)

1-4 مقدمه 124

2-4 بخش اول: نتایج توصیفی 125

3-4 بخش دوم: نتایج استنباطی 133

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 168

2-5 مروری بر فصول پژوهش 169

3-5 نتیجه گیری پژوهش 170

4-5 محدودیتهای تحقیق 170

5-5 پیشنهادها 171

6-5 پیشنهاد به پژوهشگران آتی 174

فهرست منابع 176

فهرست جدول­ها

عنوان

صفحه

            جدول(1-1). توصیف متغیرهای اصلی به تفكیك ابعاد متغیرها، شاخص­ها، پرسش­ها/گویه ها

10

جدول 1-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

119

جدول 2-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

 

120

جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت

125

جدول (2-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب گروه سنی

 

126

جدول (3-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات

127

جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقة کار

128

جدول (5-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

129

جدول (6-4). شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

131

جدول (7- 4). آزمون KMO و بارتلت

134

جدول (8- 4). آزمون KMO و بارتلت

135

جد             جدول 9-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش

136

جد             جدول 10-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش

138

جدول(11-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

141

جدول(12-4). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

142

جدول (13-4). نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی

 

144

جدول (14-4). خروجی ضریب همبستگی بین خطرپذیری و توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

145

جدول (15-4). خروجی ضریب همبستگی بین توفیق­طلبی و توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

146

جدول (16-4). خروجی ضریب همبستگی بین ایده­پردازی و توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

146

جدول (17-4). خروجی ضریب همبستگی بین عمل­گرایی و توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

147

جدو  جدول (18- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی

152

جدول (19- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم

153

جدول (20- 4). شاخص­های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفرینی

159

جدول (21- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم

160

 

فهرست شکل­ها و نمودارها   

عنوان

صفحه

شكل(9-2): مدل مفهومی پژوهش

11

نمودار (1-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت

125

نمودار (2-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب رده سنی

126

نمودار (3-4). درصد فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب میزان تحصیلات

127

نمودار (4-4). توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سابقة کار

128

نمودار (5-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

150

      نمودار (6-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

151

نمودار (7-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی

152

نمودار(8-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

156

نمودار (9-4). اعداد معنی­داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

158

نمودار (10-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفرینی سازمانی

159