توضیحات کامل :

پاورپینت جوشکاری تعمیری

 

جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری از زمانی آغاز شد که انسان اولیه ابزار شکسته‌اش را در آتش زغال چوب گداخته کرد و تکه‌ها را به وسیله چکش خواری به یک شکل واحد در آورد. جوشکاری آهنگری با این فرایند ابتدایی متولد شد. برخی از تعمیرات با استفاده از روش‌های ذوبی یا گداختن انجام شدند‌. جوشکاری تعمیری، نوعی از اطلاعات لازم را به دست می‌دهد تا لزوم یا امکان انجام جوشکاری‌ تعیین شود

فهرست :
جوشکاری تعمیری
شناسایی جوشکاری تعمیری مورد نیاز
تعیین استاندارد جوشکاری تعمیری
زمینه کاربرد جوشکاری تعمیری
جوشکاری تعمیری در صنعت سیمان