توضیحات کامل :

پاورپوینت عشق پاك و زندگي مملو از شادي

 

عنوان سرفصل ها :

عشق پاك و زندگي مملو از شادي

قلب
انسان‌ها موجوداتي قلبي
اهميت قلب

خانواده، سنگ بناي جامعه
خانواده، سنگ بناي صلح جهان

بين اقوام
بين نژادها
بين مردم

در درون اولين خانواده
نتيجه
ما انواع عشق را تجربه كرده‌ايم
عدم تشابه انواع عشق‌
خانوادة راستين، سرچشمة عشق راستين

مي‌توان خانواده را مدرسة عشق ناميد
خانوادة راستين و چهار نوع عشق
توسعة چهار نوع عشق
فرهنگ عشق راستين
فرهنگ عشق راستين، هستة خوبي
تصور غلط اوليه دربارة عشق
عشق كاذب يعني زندگي براي خود!
فرهنگ عشق كاذب، اساس فساد و تباهي

تعداد مبتلايان به بيماري ايدز در سطح جهاني، براساس ارزيابي‌هاي سازمانهاي معتبر در حدود سي ميليون نفر مي‌باشند.
عشق راستين، يعني زيستن براي ديگران!
اساس عشق راستين: تمركز بر وراي ”خودم“
عشق والديني، والاترين فرهنگ عشق راستين
خصوصيات والدين راستين
انواع روابط متمركز بر عشق

تعيين چگونگي ارزش كيفي روابط توسط زوج‌ها بعد از ازدواج
سختي در انضباط دادن به اعمال جنسي
عشق زناشوئي به حوزة بلوغ و ازدواج تعلق دارد
عشق زناشوئي به ازدواج تعلق دارد
قويتر بودن قدرت عشق در برابر شهوت
حفاظت از پاكي جنسي، ميدان كارزار جوانان
ارزش پاكي براي فرد
برنامه‌ريزي براي پاكي و عفت

ارزش پاكي و عفت براي زوج آينده
قابل توجه جوانان:عهد و پيمان براي پاكي و عفت