توضیحات کامل :

روشهای عملیات حرارتی

 

عملیات حرارتی فولاد فنر خام و آبدار یا سخت شده


عملیات حرارتی فولاد فنر خام و آبدار یا سخت شده: فولادهای بکار رفته در قالب سازی باید ویژگیهای قالب ساخته شده را از نظر استحکام سایش، چقرمگی و پایداری ابعادی برآورده کند. شرط لازم جهت رسیدن به این خواص عملیات حرارتی مناسب و دقیق است. با عملیات حرارتی، فولاد ساختار مخصوص، سختی لازم، چقرمگی لازم و غیره را بدست می آورد.
 اشتباه در عملیات حرارتی می تواند منجر به ساختار دانه درشت، کربن سوزی، پوسته شدن شدید سطح قطعه کار، ترکهای ناشی از سختکاری یا تابیدگی شدید گردد.
 مواد گران قیمت بدین وسیله غیرقابل مصرف شده و ساعتهای کاری زیاد بدون استفاده می گردد. بدین جهت هر قالب سازی باید در موقعیتی از دانش فنی باشد که عملیات حرارتی درست را تعیین و آن را بدون خطا هدایت نماید.
چون نوع مواد توسط طراح تعیین و خواص لازم فولاد در عملیات حرارتی تعیین می شود نباید جنس قطعات را تحت هیچ شرایطی به هنگام سفارش مواد جهت ماشین کاری و یا تامین قطعات یدکی قالب تغییر داد زیرا ممکن است باعث خرابی کل قالب گردد.

عملیات حرارتی فولادها را می توان به روش های زیر تقسیم بندی نمود.
 
بازپخت
سختکاری
برگشت
پیرسازی
بهسازی
سختکاری کربوره
سختکاری القایی
نیتروره