توضیحات کامل :

کشور ايران از صادر کنندگان بزرگ پسته دنيا به حساب مي ­آيد که در حدود 70 درصد پسته دنيا را تامين مي­کند. با توجه به اهميت اين موضوع و توجه به اين نکته که پوسته سخت پسته مغز آن را در بر گرفته است. به مقدار فراواني در اکثر نقاط کشور وجود و به عنوان يک زباله با آن برخورد مي­شود و چه بهتر است که از اين پوسته به ظاهر بي ‏ارزش استفاده مناسبي نمود و به جاي سوزاندن يا دفع کردن آن را پيروليز نمود و يا اسيدهاي چرب مفيد آن را استخراج نمود و با طراحي و احداث واحدهاي صنعتي مربوطه و پالايشگاهي مختص اين کار مواد با ارزشي از آن به دست آيد.